Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

CB, GV, NV MẦM NON HOÀNG NINH HỖ TRỢ BAN LÃNH ĐẠO 3 THÔN MY ĐIỀN, 3 THÔN HOÀNG MAI TRONG CÔNG TÁC KHAI BÁO Y TẾ