Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG

BÁC THÂN VĂN THUẬN TẶNG MÁY PHUN SƯƠNG RỬA TAY SÁT KHUẨN TỰ ĐỘNG