Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Hoàng Ninh

Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG
bgg-vietyen-mnhoangninhso1@edu.viettel.vn