Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh - Việt Yên - BG